Výstavní propozice

 1. Název a cíle výstavy

Národní výstava poštovních známek ŽĎÁR 2004 je celostátní výstava poštovních známek uspořádaná při příležitosti 10. výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tato unikátní stavba Jana B. Santiniho Aichla představuje vrcholné dílo české barokní gotiky.

Cílem je umožnit tuzemským vystavovatelům nominaci na Evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005 především v nově zaváděných třídách.

Současně bude probíhat výstava Premiéra. Ta má umožnit novým vystavovatelům získat první hodnocení svých exponátů, jejich seznámení s problematikou budování exponátů a postup na výstavy vyšších kategorií.

 

2. Pořadatel výstavy

Pořadatelem Národní výstavy poštovních známek ŽĎÁR 2004 je Klub filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou.

Výstavu Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje Organizační výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoci.

 

3. Spoluorganizátor a spolupracovníci

Spoluorganizátorem výstavy je Svaz českých filatelistů.

Spolupracujícími organizacemi jsou: Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou, Česká pošta s.p., Informační a turistické centrum ŽĎAS a další organizace.

 

4. Místo a datum konání

Výstava se koná v Domě kultury Žďár nad Sázavou 1, Libušínská 183. Výstava se koná od pátku 21. května do neděle 23. května 2004.

Slavnostní zahájení výstavy bude upřesněno v programu výstavy.

 

5. Organizační zásady

Soutěžní Národní výstava poštovních známek ŽĎÁR 2004 se řídí těmito Výstavními propozicemi, respektuje Výstavní řád SČF a při hodnocení vystavených soutěžních exponátů se řídí Zásadami pro hodnocení soutěžních exponátů SČF.

 

6. Výstavní třídy

A. NESOUTĚŽNÍ TŘÍDY

A1. Třída pozvaných exponátů (obsahuje exponáty pozvané organizačním výborem a exponáty, které nemohou být vystaveny v soutěžních třídách).

 

B. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

B1. Tradiční filatelie - národní třída (Československo a Česká republika)

B2. Tradiční filatelie - teritoriální filatelie

B3. Třída poštovní historie

B4. Třída poštovních celin

B5. Třída aerofilatelie

B6. Třída tematická

B7. Třída mládeže

B8. Třída filatelistické literatury

B9. Třída jednorámových exponátů

B10. Volná třída

 

7. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě pozvánek zaslaných jednotlivým vystavovatelům podle přijatých předběžných přihlášek nebo rozhodnutí OV. Pozvánky budou odeslány do 31. prosince 2003 s přiděleným číselným označením. Definitivní přihlášky vystavovatelů musí být zaslány na dále uvedenou adresu nejpozději do 29. února 2004.

 

Na výstavu mohou být přijaty jen exponáty s příslušnou kvalifikací:

Národní výstava

 - exponáty vystavovatelů, které na předchozích regionálních výstavách obdržely nejméně pozlacenou medaili nebo výjimečně velkou stříbrnou medaili

 - ve třídě mládeže (B7) je kvalifikačním předpokladem zisk malé stříbrné medaile na předchozích regionálních výstavách

 

Premiéra

 - exponáty vystavovatelů (i ve třídě mládeže), pokud na premiérových výstavách neobdržely tři zlaté medaile nebo na regionálních výstavách jednu zlatou medaili.

 

Na výstavu může OV přijmout podle svého rozhodnutí i další pozvané exponáty.

V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty, nerozhodne-li OV jinak.

Každý vystavovatel v soutěžních třídách B1-B6 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních rámů. Dle statutu FIP a FEPA mají vystavovatelé s velkou pozlacenou a vyšší medailí nárok na 8 výstavních rámů dle rozhodnutí OV. Ve třídě mládeže (B7) se počet přidělených rámů řídí kategorií vystavovatele dle věku, maximálně však 5 výstavních rámů. Ve třídě jednorámových exponátů (B9) má vystavovatel přidělen pouze 1 výstavní rám. Ve volné třídě (B10) má vystavovatel k dispozici maximálně 5 výstavních rámů.

Výstavní rámy mají kapacitu 16 standardních albových listů formátu 26x30 cm nebo formátu A4, uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. Albové listy musí být na zadní straně nahoře očíslovány a vloženy do ochranných průhledných obalů.

Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury (B8) se vyžadují ve 2 exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici OV.

 

8. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 31. března 2004 uhradit výstavní poplatek na určený účet OV, buď jednotlivě nebo KF hromadně za své vystavovatele. Poplatek je 100 Kč za jeden výstavní rám.

Exponáty v nesoutěžní třídě, ve třídě mládeže a vystavovatelů na Premiéře jsou poplatků zproštěny.

Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení přihlášeného exponátu.

 

9. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury složená z akreditovaných jurymanů. Hodnocení exponátů provede jury podle oborových řádů a směrnic a podle Zásad pro hodnocení soutěžních exponátů SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí a diplomem dle výstavního řádu SČF.

Jury může exponátům majícím mimořádnou hodnotu či vyznačujícím se mimořádně zajímavým zpracováním udělit blahopřání jury. Jury může také udělit exponátům zvláštní ceny.

 

10. Manipulace s exponáty

Písemně potvrzené přijaté exponáty musí být zaslány poštou OV tak, aby ten je obdržel nejpozději 17. května 2004. Předem domluvené a odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé předat osobně dopoledne 19. května přímo ve výstavních prostorách Domu kultury. Exponáty filatelistické literatury (třída B8) musí být doručeny do 25. dubna 2004.

Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření.

Každý vystavovatel si pojištění exponátu během přepravy na výstavu a během výstavy hradí sám.

Po skončení výstavy 23. května 2004 budou exponáty postupně předávány osobně přítomným vystavovatelům. Ostatní exponáty budou vystavovatelům odeslány následující den poštou jako cenná zásilka v hodnotě udané vystavovatelem v soupisu exponátu.

 

11. Dodatečná ustanovení

Organizační výbor výstavy, SČF, Česká pošta, Dům kultury Žďár nad Sázavou, členové jury, členové organizačního výboru ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či majetku. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

Organizační výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v těchto výstavních propozicích.

 

12. Adresa Organizačního výboru Národní výstavy poštovních známek ŽĎÁR 2004:

Veškerou korespondenci zasílejte na adresu tajemníka OV:

Jaroslav Štěpán

Neumannova 43/9

591 01 Žďár nad Sázavou 4

tel. 566 624 183

 

Předběžné přihlášky zasílejte na adresu vedoucího filatelistického odboru OV:

ing. Jan Hrdina

Sadová 15

591 01 Žďár nad Sázavou 1

mobil: 602 784 065

 

Uzávěrka předběžných přihlášek je 31.10.2003