Klub filatelistů KF 05-11 Vysoké Mýto

 AEROSPACE ´04

filatelistická výstava a výstava sběratelů námětů letectví a kosmonautika

 

Výstavní propozice

( aktualizace: 22.10.2003 )

 1. Název a kategorie výstavy

Filatelistická výstava AEROSPACE ´04  je regionální oborová tematická výstava s mezinárodní účastí, která soustředí  exponáty   sběratelů námětů letectví a kosmonautika. Výstava se koná u příležitosti 40. výročí letu první vícemístné kosmické lodi Voschod 1a je zařazena do rámce aktivit „Světový kosmický týden“. Cílem výstavy je popularizace filatelie, zejména námětové filatelie a možnost srovnání vystavených exponátů. Za tímto účelem bude výstava oživena výstavou trojrozměrných exponátů. Současně bude probíhat výstava Premiéra, která umožní novým vystavovatelům získat první hodnocení svých exponátů,  seznámení s problematikou budování exponátů a postup na výstavy vyšších kategorií.

 

2. Organizátoři výstavy

Pořadatelem výstavy je Klub filatelistů 05-11 Vysoké Mýto za podpory Města Vysokého Mýta a dalších firem a organizací. Záštitu nad výstavou převzali Svaz českých filatelistů, Česká námětová společnost, sekce KOSMOS při ČNS, společnost AEROFILATELIE  a dále starosta města. Výstavu po celou dobu její přípravy a konání zastupuje Organizační výbor (dále jen OV), který má konečnou rozhodovací pravomoc.

 

3. Místo a datum konání

Výstava se koná v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, ul. A.V.Šembery 125, ve dnech 5.–10. října 2004.

 

4. Organizační zásady

Soutěžní výstava AEROSPACE 04 se řídí těmito výstavními propozicemi, respektuje Výstavní řád SČF a při hodnocení soutěžních vystavených exponátů se řídí platnými oborovými řády a směrnicemi SČF pro hodnocení exponátů.

 

5. Výstavní třídy

A.    Nesoutěžní třídy

A.1 Třída filatelie: exponáty pozvaných vystavovatelů a členů jury

A.2 Třída hobby: předměty sběratelského zájmu s tematikou letectví a kosmonautika,

       (např. autogramy, nášivky, knihy, telefonní karty, modely apod.)

 

B.    Soutěžní třídy

B.1  Třída tematické filatelie (náměty letectví a kosmonautika)

B.2  Třída aerofilatelie

B.3  Třída astrofilatelie

B.4  Třída jednorámových exponátů (náměty letectví a kosmonautika, astrofilatelie)

B.5  Volná třída (náměty letectví a kosmonautika)

 

6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů pro soutěžní třídy je možná na základě zaslané vyplněné předběžné přihlášky a to v termínu do 20.1.2004.

O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne organizační výbor v termínu do 15.2.2004   a vyrozumí o tom vystavovatele do 20 dnů.

Pro soutěžní třídy B.1, B.2 a B.3 splňují kvalifikaci exponáty, které na některé z minulé premiérové výstavě obdržely nejméně stříbrnou medaili. Omezení předchozím ziskem medaile se nevztahuje na třídu B.4. Exponáty, které nedosáhly předepsanou kvalifikaci může přijmout OV v závislosti na volných výstavních plochách.

Každý vystavovatel v soutěžní třídě bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 rámů po 16 listech, ve třídě B.4 bude přidělen 1 rám o 16 listech. Ve výjimečných případech rozhoduje o odchylkách v přiděleném počtu výstavních ploch organizační výbor výstavy. Počet přihlášek k vystaveným exponátům od jednoho vystavovatele není omezen. Třída A.2 bude obsazena po dohodě organizačního výboru s oslovenými vystavovateli.

Jednotlivé listy exponátu o velikosti 265x285 mm nebo listy formátu A4 musí být vloženy do ochranného obalu a na zadní straně opatřeny jménem vystavovatele a pořadovým číslem listu.

 

7. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen  uhradit na oznámený účet organizačního výboru poplatky za jeden výstavní rám (tj.16 listů). Výše poplatků činí Kč 190,- pro třídu B.4, pro ostatní Kč 100,- za jeden rám.

Nebude-li výstavní poplatek zaplacen ve stanovené době, ztrácí vystavovatel právo na vystavení.

 

8. Výstavní odměny

Vystavené exponáty hodnotí výstavní jury, jmenovaná Svazem českých filatelistů. Hodnocení bude provedeno podle oborových řádů a směrnic a výstavního řádu SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou nebo mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy.

Věcné ceny zajistí organizační výbor. Jury může udělit kromě diplomů a cen ještě blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu.

 

9. Manipulace s exponáty

Po odeslané předběžné přihlášce v termínu do 15. prosince 2003 a poté odeslané definitivní přihlášce do 31.března 2004 bude písemně potvrzena závazná přihláška na přijatý exponát.

Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány v termínu od 20. do 24. září 2004. Předem domluvené a organizačním výborem odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé předat osobně dne 4. října do 17:00 hodin ve výstavních prostorách.

Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli nebo k přepravě poštou zabezpečí OV příslušná bezpečnostní opatření.

Každý vystavovatel si pojištění hradí sám.

Po ukončení výstavy  v neděli 10. října 2004 od  12:00 h (pokud nebude dohodnut jiný čas) budou exponáty připraveny k osobnímu převzetí.

Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou ve lhůtě do pěti dnů.

 

10. Dodatečná ustanovení

Exponáty budou umístěny ve výstavním zařízení, které se skládá z nosné konstrukce a oboustranných zasklených rámů (panelů) o rozměru výstavní plochy 910 x 1110 mm. Znamená to, že do jednoho rámu se vejde 16 albových listů. Uspořádání listů je shora vodorovně zleva doprava.

Vzhledem k tomu, že vystavené exponáty nebudou pojištěny, OV zajistí veškerá bezpečnostní opatření proti zcizení a poškození exponátů po dobu výstavy (včetně montáže a demontáže).

Organizační výbor výstavy si vyhrazuje právo provést případné změny a doplňky těchto výstavních propozic.

 

11. Adresa organizačního výboru

Kontaktní adresa:

Ing. Petr Fencl, Škrétova 34, 566 01 Vysoké Mýto,

mobil: 602100365, e-mail: technika@nopek.cz